Hjem > Om oss

Om oss

Fri mobilitet – grenseløs vekst

Nordkalottens Grensetjeneste har som mål å legge til rette for grenseoverskridende aktiviteter for enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og myndigheter, og arbeider aktivt for økt mobilitet på tvers av landegrensene i Finland, Sverige og Norge. I dette inngår veiledning, informasjon, tilrettelegging og kontaktformidling, som skal gi den enkelte bedre forutsetninger for å kunne fungere på begge sider av grensene. Vi gir deg informasjon om hva du bør tenke på, og veileder deg videre til riktig myndighet. I tillegg arbeider Nordkalottens Grensetjeneste med å fjerne grensehindre.

Vår brosjyre

Samarbeidspartnere

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet er en nordisk organisasjon som fremmer grenseregionalt samarbeid over landegrensene i de nordligste områdene i Europa.  Nordkalottrådet er et politisk nettverk og et nordisk samarbeidsorgan under Nordisk Ministerråd.  Finnmark, Troms og Nordland fylke i Norge, Norrbottens län i Sverige og Lapplands region i Finland er rådets medlemsregioner.

https://nordkalottradet.org/#

Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Nordisk ministerråd arbeider for felles nordiske løsninger som gir synlige positive effekter for alle som bor i Norden.

https://www.norden.org/no/nordisk-ministerraad

Skatteetaten

Skatteetaten er en norsk statlig etat med ansvar for folkeregistrering og fastsettelse og innkreving av skatt og merverdiavgift.

http://skatteetaten.no

NAV - Arbeids- og velferdsforvaltningen

NAV ble etablert 1. juli 2006. (En sammenslåing av Trygdekontoret, Aetat og kommunenes sosialtjeneste. 3 kontorer ble erstattet med 1 NAV-kontor).

Kommunene og staten samarbeider om å finne gode løsninger for brukerne gjennom 456 NAV-kontor, i kommuner og bydeler. Kommunen og NAV har avtalt hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby. Tjenesteinnholdet i et NAV-kontor vil derfor variere fra kommune til kommune.

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. NAV er også den offentlige arbeidsformidlingen i Norge.

NAV er navnet på Arbeids- og velferdsforvaltningen. NAV var opprinnelig en forkortelse for Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning. NAV er nå et egennavn, og skrives med store bokstaver.

http://nav.no

Kela

Kansaneläkelaitos (finsk) eller Folkpensionsanstalten (svensk) er en finsk statlig etat med ansvar for folketrygd. KELA er blant annet ansvarlig for sosialforsikring, støtte til barnefamilier, sykepenger, rehabiliteringspenger, uføretrygd, grunnleggende arbeidsledighetstrygd og minimumspensjon.

http://kela.fi

Skatteverket

Skatteverket er Sveriges forvaltningsmyndighet med ansvar for skatteområdet.

http://skatteverket.se

Försäkringskassan

Försäkringskassan er en svensk statlig myndighet som har ansvar for store deler av det offentlige trygdesystemet. Totalt administrerer myndigheten nærmere femti ulike ytelser innen sosialforsikring.

http://fk.se

Vero

VERO er Finlands forvaltningsmyndighet med ansvar for skatteområdet.

http://vero.fi

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen

Pensionsskyddscentralen i Finland.

https://www.etk.fi/

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har det samlede ansvaret for den allmenne pensjonen i Sverige.