Nordkalottens Grensetjenestes arbeid med grensehindre mellom Finland og Norge i 2018

Nordkalottens Grensetjeneste registrerer alle grensehinder som oppstår. Sammen med andre myndigheter analyserer vi om grensehinderet kan løses lokalt, regionalt eller nasjonalt. Grensehinder som ikke kan løses lokalt registreres i grensehinderdatabasen og sendes videre til Grensehinderrådet med løsningsforslag.

I 2018 har vi arbeidet med følgende grensehinder mellom Finland og Norge:

Elektronisk/digital ID
Som de 2 foregående år, opplever vi fortsatt at mange privatpersoner og bedrifter har problemer med å kommunisere med offentlige tjenester i Norge på grunn av elektronisk/digital ID. Dette grensehinderet er tatt opp til et høyere politisk nivå av Nordisk Ministerråds Grensehinderråd, og vi håper på en snarlig felles nordisk løsning på dette problemet.

Alderspensjon og manglende registrering av pensjonsopptjening i Norge
I hovedsak er henvendelsene fra privatpersoner nokså likt fra år til år, men i 2018 var det en betydelig økning i henvendelser vedrørende alderspensjon. Årsaken til dette skyldes nok at årskullene som arbeidet i Norge på 70-tallet nå nærmer seg pensjonsalder. Disse henvendelsene har vært tidkrevende å arbeide med, da mange av de som har tatt kontakt har opplevd å få feilregisteret pensjonsgivende inntekt i Norge, til tross for at de har arbeidet i Norge og har kunnet bekrefte sine inntekter og arbeidsforhold. Kontoret har samarbeidet tett med NAV Pensjon og senere NAV Medlemskap og avgift i disse sakene, og dette førte til at det på slutten av året fremkom løsninger i flere av pensjonssakene som kontoret har arbeidet med i månedsvis. Kontoret har erfart at det er et stort informasjonsbehov hos personer som har opptjent pensjon i flere nordiske land, og vi vil prioritere å arbeide med dette fremover. Som tidlige år opplever kundene som tar kontakt en sammensatt situasjon og at de ikke har fått tilstrekkelig hjelp av andre myndigheter.

Når det gjelder problemet med manglene registrering av pensjonsopptjening i Norge, har vi vurdert dette som et mulig grensehinder. Slik saken etter hvert har utviklet seg, har vi imidlertid per i dag stor tro på at det nå er kommet frem til en løsning i disse sakene. Vi følger aktivt med utviklingen og er i kontakt med norske og finske grensekommuner og ulike grensegjengerforum. Det er sannsynlig at det vil dukke opp flere slike saker etter hvert som flere arbeidstakere skal gå i pensjon.

Næringslivets grensehindringer
Næringslivets grensehindringer gjelder i stor grad om norske regler og lover vedrørende skatt og spesielt mva.-regime. For håndverks- og duodjibedrifter er det særdeles krevende og det jobbes med dette grensehinderet. Vi klarte å fjerne Skatteetatens innskjerping om ikke refusjonsrett av deponert mva.  i forbindelse med messe- og festivalsalg. Vi arbeidet tett sammen med Sametinget, Nordkalottrådet og samiske festivaler for å få til fjerning av innskjerpingen. Dette grensehinderet er allikevel ikke løst i sin helhet, det kan fremdeles ta opptil 11-12 mnd. for å få refusjon av den deponerte mva. for ikke-solgte varer.

I tillegg er det fortsatt flere henvendelser om norsk kontrollregime av utenlandske arbeidsgivere hva gjelder arbeidstakere. Dette er rapportert inn og vi overvåker saken.