Nordkalottens Grensetjenestes arbeid med grensehindre mellom Finland og Norge i 2018

Nordkalottens Grensetjeneste registrerer alle grensehinder som oppstår. Sammen med andre myndigheter analyserer vi om grensehinderet kan løses lokalt, regionalt eller nasjonalt. Grensehinder som ikke kan løses lokalt registreres i grensehinderdatabasen og sendes videre til Grensehinderrådet med løsningsforslag.

I 2018 har vi arbeidet med følgende grensehinder mellom Finland og Norge:

Elektronisk/digital ID
Som de 2 foregående år, opplever vi fortsatt at mange privatpersoner og bedrifter har problemer med å kommunisere med offentlige tjenester i Norge på grunn av elektronisk/digital ID. Dette grensehinderet er tatt opp til et høyere politisk nivå av Nordisk Ministerråds Grensehinderråd, og vi håper på en snarlig felles nordisk løsning på dette problemet.

Alderspensjon og manglende registrering av pensjonsopptjening i Norge
I hovedsak er henvendelsene fra privatpersoner nokså likt fra år til år, men i 2018 var det en betydelig økning i henvendelser vedrørende alderspensjon. Årsaken til dette skyldes nok at årskullene som arbeidet i Norge på 70-tallet nå nærmer seg pensjonsalder. Disse henvendelsene har vært tidkrevende å arbeide med, da mange av de som har tatt kontakt har opplevd å få feilregisteret pensjonsgivende inntekt i Norge, til tross for at de har arbeidet i Norge og har kunnet bekrefte sine inntekter og arbeidsforhold. Kontoret har samarbeidet tett med NAV Pensjon og senere NAV Medlemskap og avgift i disse sakene, og dette førte til at det på slutten av året fremkom løsninger i flere av pensjonssakene som kontoret har arbeidet med i månedsvis. Kontoret har erfart at det er et stort informasjonsbehov hos personer som har opptjent pensjon i flere nordiske land, og vi vil prioritere å arbeide med dette fremover. Som tidlige år opplever kundene som tar kontakt en sammensatt situasjon og at de ikke har fått tilstrekkelig hjelp av andre myndigheter.

Når det gjelder problemet med manglene registrering av pensjonsopptjening i Norge, har vi vurdert dette som et mulig grensehinder. Slik saken etter hvert har utviklet seg, har vi imidlertid per i dag stor tro på at det nå er kommet frem til en løsning i disse sakene. Vi følger aktivt med utviklingen og er i kontakt med norske og finske grensekommuner og ulike grensegjengerforum. Det er sannsynlig at det vil dukke opp flere slike saker etter hvert som flere arbeidstakere skal gå i pensjon.

Næringslivets grensehindringer
Næringslivets grensehindringer gjelder i stor grad om norske regler og lover vedrørende skatt og spesielt mva.-regime. For håndverks- og duodjibedrifter er det særdeles krevende og det jobbes med dette grensehinderet. Vi klarte å fjerne Skatteetatens innskjerping om ikke refusjonsrett av deponert mva.  i forbindelse med messe- og festivalsalg. Vi arbeidet tett sammen med Sametinget, Nordkalottrådet og samiske festivaler for å få til fjerning av innskjerpingen. Dette grensehinderet er allikevel ikke løst i sin helhet, det kan fremdeles ta opptil 11-12 mnd. for å få refusjon av den deponerte mva. for ikke-solgte varer.

I tillegg er det fortsatt flere henvendelser om norsk kontrollregime av utenlandske arbeidsgivere hva gjelder arbeidstakere. Dette er rapportert inn og vi overvåker saken.

En ökning i kundkontakter under 2018

Under 2018 har Nordkalottens Gränstjänst i TorneåHaparanda och Skibotn haft ännu mer kundkontakter än under 2017. 

2018 har kontoren haft totalt kring 4000 kundkontakter. Kundkretsen utgörs i huvudsak av privatpersoner och företag som arbetar eller verkar i grannlandet.

Antalet kundkontakter växer år för år och det är tydligt att det finns ett behov för vägledning och stöd“, säger Nordkalottrådets generalsekreterare Paula Mikkola. Nordkalottrådet svarar för utvecklingen av Gränstjänstens verksamhet.

Gränstjänsten informerar om saker som man bör iaktta och hänvisar kunderna till rätt myndigheter.

Privatpersoner behöver vägledning om beskattning, försäkringar och pension 

Aktuell och korrekt information gör det lättare att agera och främjar mobilitet över gränsen. Många gränsarbetare stöter på problem som beror på bristande information.

Nordkalottens Gränstjänst är viktig för mobiliteten och det gränsöverskridande samarbetet. Gränstjänsten erbjuder konkret hjälp till privatpersoner och andra aktörer och minskar därmed risken för problem.“, säger Paula Mikkola.

Mellan Finland och Sverige hade enskilda mest frågor och problemställningar angående beskattning, sjukförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar och pension. Mellan Finland och Norge frågar pendlare Gränstjänsten om till exempel pension, saksbehandlingstider i NAV och socialförsäkring.

I gränsöverskridande företagsverksamhet berör frågorna beskattning, arbetsgivaravgifter och godkännande av yrkesbevis

Små och medelstora företag har sällan tid  att ta reda på vad en expansion av verksamheten över gränsen innebär, när det gäller till exempel beskattning, anställningar, tillstånd och avtal. Utredandet tar tid och resurserna som krävs för det kan vara svåra att hitta inom det egna företaget.

Mellan Finland och Sverige hade företagare mest frågor om beskattning och anställande av arbetskraft under 2018. I Norge är det fortsatt mest frågor från bygg- och anläggningsbranschen, vilket avspeglar den stora byggaktiviteten speciellt i Tromsö.

Deponering av mva. ved innførsel av håndverks- og duodjiprodukter fra Finland og Sverige til festivaler og markeder i Norge

Vårt prosjekt arbeider med å avdekke og fjerne grensehindre og et akutt grensehinder ble løst i løpet av tre (3) måneder:

Deponering av mva. ved innførsel av håndverks- og duodjiprodukter fra Finland og Sverige til festivaler og markeder i Norge

Nordkalottens Grensetjeneste og prosjektet «Næringslivsveiledning» avdekket et nytt grensehinder på forsommeren gjennom vårt tollkurs i Inari/Finland; den norske Skatteetaten hadde fjernet adgangen til å søke om refusjon av innførsels-mva. for den delen av varepartiet som ikke ble solgt i Norge på markeder/festivaler.

Tidligere praksis har vært at utøverne har deponert 25% norsk mva. ved tolldeklarering inn til Norge og på retur etter markedet/festivalen har tolletaten registrert de eventuelle usolgte produktene ved grensepassering. Deretter kunne man søke om refusjon av mva. for den «usolgte» delen. Det kunne ta 8-10 måneder før man fikk refusjon fra Skatteetaten. Dette er tidligere registrert som et grensehinder, som ikke er løst.

Loven og forskriftene er ikke endret i forhold til tidligere, men Skatteetaten endret praksis og fjernet adgangen om å søke refusjon. Praksisendringen medførte blant annet at både Riddu Riddu-festivalen i Manndalen/Troms og Vuonnamárkanat i Nesseby/Finnmark fikk i år langt færre finske og svenske håndverksprodusenter og duojare som selgere av sine egenprodusenter varer.

Vi har jobbet med denne saken i hele sommeren og vi hadde et møte med statssekretæren Anne Karin Olli sammen med Sametinget og Nordkalottrådet. En uke senere fikk vi en gladmelding at denne praksisendringen er fjernet fra og med september.

Men vi har fremdeles en jobb å gjøre i denne saken, det opprinnelige grensehinderet med for lang refusjonstid er ikke løst.

Prinsipputtalelse fra Skatteetaten:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/merverdiavgiftsloven–10-7-forste-ledd-bokstav-b-henvisningen-til-tolloven–11-4-forste-ledd-og-begrepet-sarlige-grunner/