Rapport: Vanskelig for den enkelte grensearbeider å få riktig informasjon

Administrasjon av egen skattebetaling og strenge regler gjør det vanskelig for personer som pendler mellom landegrensene å håndtere skatten. Dette fremgår av den nylig utgitte rapporten «Upplevda konsekvenser av det nordiska skatteavtalet» skrevet av Øresundsinstituttet på vegne av Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Grensetjeneste og Øresunddsirekt Sverige.

Bakgrunn
Den nordiske skatteavtalen er skrevet for å unngå dobbeltbeskatning av grensegjengere og sikre grensekommunenes skatteinntekter og økonomi.

Det er en utbredt oppfatning blant enkelte grensegjengere og deres arbeidsgivere at det er vanskelig å få riktig informasjon, at skattereglene fører til administrativt merarbeid og risiko for restskatt, og at forskjellen i beskatning av grensegjengere og andre grensearbeidere er urettferdig. Det er en risiko for at mulighetene i et nordisk arbeidsmarked i grenseområdene ikke blir benyttet, siden arbeidstakere ikke ønsker å arbeide i grensekommuner for å unngå kompliserte skatte- og sosialforsikringsregler.

 

 

6 200 kroner i lavere månedlig pensjon ved tidlig uttak

Artikkel publisert på NAV.no 31.08.18
6 200 kroner i lavere månedlig pensjon ved tidlig uttak.
Personer som tok ut alderspensjon ved første mulighet – fra 62 år – mottar i gjennomsnitt 6 200 kroner mindre i alderspensjon i måneden sammenliknet med de som ventet med uttaket til 67 år.

Dette viser nye tall fra NAV. Tallet gjelder personer født 1949 med gjennomsnittlig pensjonsopptjening.

Betydelige lavere alderspensjon ved tidlig uttak
Med pensjonsreformen i 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjonen fra og med 62 år gitt tilstrekkelig høy opptjening. Ubetinget rett til alderspensjon gjelder fortsatt fra 67 år. Valget av uttaksalder har stor betydning for nivået på alderspensjonen – resten av livet.

Differansen avhenger av en rekke forhold, blant annet størrelsen på opptjeningen, botid og sivilstand. For alderspensjonister med gjennomsnittlig opptjening viser tall fra NAV at de som tok ut fra 62 år hadde 6 200 kroner lavere månedlig pensjon enn de som ventet til 67 år. Differansen er beregnet blant pensjonister født i 1949 i juni 2018, som nå er i alderen 67–68 år. Dette er det første årskullet som kunne ta ut pensjon fra 62 år. – De fleste skal leve av alderspensjonen i mange år, og det er etter hvert fare for at en del vil angre på å ha tatt ut pensjonen allerede fra 62 år, sier seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien.

Alderspensjon under utbetaling reguleres hvert år noe lavere enn lønnsveksten. Lav lønnsvekst har de siste årene også ført til at pensjonene har blitt regulert svakere enn prisveksten. Konsekvensene blir større jo tidligere man tar ut alderspensjonen.

Tre av fire som tar ut alderspensjon fra 62 år jobber ved siden av pensjonen, og har dermed ofte høy samlet inntekt de første årene som pensjonist. Denne gruppen vil oppleve særlig sterk inntektsnedgang når de slutter i arbeid. – Selv om de fleste er forutseende og sparer deler av alderspensjonen, tror vi flere ville vært tjent med å vente lenger med å ta ut pensjonen, uttaler Lien.

500 kroner i økt månedlig alderspensjon
Gjennomsnittlig månedlig alderspensjon steg fra 19 458 til 19 995 kroner etter økningen av grunnbeløpet i mai. Det tilsvarer en økning på drøyt 500 kroner før skatt.

Nå er det 927 600 alderspensjonister
Ved utgangen av juni 2018 var det 927 600 personer som mottok alderspensjon, en økning på 2,3 prosent sammenlignet med for ett år siden. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse raskt også i årene framover, og at vi vil passere 1 million alderspensjonister i løpet av 2021.

https://www.nav.no/no/Person/Innhold+til+Person-forside/Nyheter/6200+kroner+i+lavere+m%C3%A5nedlig+pensjon+ved+tidlig+uttak

Ny lenkeportal for næringslivet

Det skal være lett å starte virksomhet i et annet nordisk land. Og ansette medarbeidere på tvers av grenser. Og selge eller handle varer på et annet nordisk marked. På nettsiden Norden Business finner du relevante lenker for nordiske virksomheter med informasjon om etablering av virksomhet, rekruttering samt salg og handel i de nordiske landene.

Automatisk godkjenning av utdanninger fra Norden

NOKUT lanserer nå en ny tjeneste for personer med høyere utdanninger fra Norden som ønsker å jobbe eller studere i Norge. For de viktigste utdanningene fra hvert enkelt land kan de nå laste ned en bekreftelse fra NOKUTs nettsider som viser at graden er automatisk godkjent. Denne kan tas i bruk direkte.

Du kan lese mer på NOKUT sine nettsider